Loading...

3 Jenis Interaksi Sosial Dalam Sosiologi

Loading...

Jenis - Jenis Interaksi Sosial Dalam Sosiologi


Interaksi sosial ada tiga macam, yaitu interaksi antara individu dengan individu, individudengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

Interaksi Antara Individu dengan Individu

Dalam interaksj mi, individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulasi kepada individu laiimya. Sebaliknya, individu yang terkena pengaruh akan memberjkan reaksi, tanggapan, dan respons. Wujud interaksinya dapat berupa kerlingan mata, jabat tangan, saling menyapa, bercakap-cakap, atau mungkin bertengkar. Misalnya, orang yang sedang marah tidak menyapa terhadap temannya atau saling berdiam diri. Ada juga orang yang bertingkah laku aneh untuk mengundang perhatian orang banyak.


Interaksi Antara Individu dengan Kelompok

Dalam interaksi mi, seorang individu berinteralcsi dengan kelompok. Contoh, seorang ketua kelas sedang memberikan penjelasan di depan teman-temam-iya mengenai pembagian tugas piket kelas, atau seorang mahasiswa dalam praktek kerja lapangan (P1(L) sedang memberikan penyuluhan kepada penduduk desa.

Interaksi Antara Kelompok dengan Kelompok

Dalam interaksi mi, kepentingan individu-indjvjdu dalam kelompok merupakan satu kesatuan dan berhubungan dengan kepentingan individu-indjvjdu kelompok lain. Misalnya, kelompok dasawisma dalam suatu RT mengundang dasawisma kelompok lain dalam rangka syukuran atas kemenangannya pada suatu lomba.
Sumber Pustaka: Bumi Aksara
Loading...