Fungsi Iman kepada Malaikat

Fungsi Iman kepada Malaikat


Dengan mengetahui, memahami, dan menghayati adanya malaikat sebagai utusan Allah dengan tugasnya masing-masing sebagai penjaga, pemelihara, pelindung, dan pengawas segala gerak-gerik manusia di dunia, diharapkan pada diri manusia agar timbul kesadarannya untuk beriman, antara lain sebagai berikut.  1. Manusia lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan dan menugaskan para malaikat.
  2. Manusia wajib bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungan-Nya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hamba-hamba-Nya.
  3. Manusia berusaha untuk dapat berhubungan dengan malaikat lewat jalan menyucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah sehingga akan beruntung apabila didoakan oleh para malaikat.
  4. Manusia berusaha selalu hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini, waspada, dan selalu mawas diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak diridai oleh Allah swt. Segala perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di alam kubur dan akan ditanya oleh Malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, dan siapa imamnya.
  5. Manusia berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan serta senantiasa ingat kepada Allah sebab para malaikat selalu mengawasi dan mencat atamal perbuatan manusia. 

Segala perbuatan manusia dicatat oleh Malaikat Rakib dan Atid seperti dijelaskan Al Quran berikut ini.

Yang artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Infithar: 10-12)

Sumber Pustaka: Yudhistira