Pengertian Iman kepada Allah

Pengertian Iman kepada Allah


Iman menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah, iman artinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan perbuatan. Sebagai muslim, kita diwajibkan beriman kepada-Nya serta tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan-Nya. Allah mempunyai sifat kesempurnaan dan Mahasuci dan segala sifat  kekurangan.Pengertian iman kepada Allah secara global ialah percaya dan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Mahasuci dan segala sifat kekurangan. Iman kepada Allah berarti meyakini adanya Allah Yang Maha Esa (tiada Tuhan selain Dia), Maha Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Ia menciptakan, menghidupkan, dan membinasakan seluruh makhluk-Nya. Kepada-Nya terhimpun segala puji dan puja. Allah bukan tubuh (jisim) sehingga Dia tidak dapat dilupakan, bukan pula benda sehingga Dia tidak mempunyai batas.

Seorang laki-laki yang telah beriman disebut mukmin dan seorang perempuan yang beriman disebut mukminat. Percuma percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitabN ya dan rasul-rasul-Nya jika tidak beriman kepada Allah. Barang siapa yang ingkar (kafir) kepada Allah sesungguhnya ia termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya.
Sumber Pustaka: Yudhistira