Loading...

Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Friedrich List

Loading...

Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Friedrich List


Friedrich List menguraikan pertumbuhan ekonomi dan sudut cara manusia memperoleh barang-barang untuk memenuhi keperluan hidupnya dan jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai mata pencahariannya. Tingkat pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Masa Berburu dan Mengembara

Pada masa ini, manusia bermukim dan suatu tempat ke tempat lain dan hidup secara berkelompok. Produksi dilakukan untuk memenuhi keperluah sendiri di mana kaum laki-laki berburu dan menangkap ikan, sedangkan kaum wanita mencari makanan berupa sayuran, buah, maupun umbi-umbian di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam keadaan demikian, belum ada sistem pertukaran.Masa Beternak dan Bertani

Pada masa mi orang masih memiliki sifat sebagai pengembara, tetapi mereka sudah mulai tinggal menetap sambil beternak binatang basil buruan dan bertani. Karena tinggal menetap, maka timbul desa-desa yang pada akhirnya memerlukan sistem keamanan, pembuatan barang-barang untuk kepentingan umum, dan penciptaan peraturan-peraturan untuk kepentingan bersama.

Masa Pertanian dan Kerajinan

Pada masa ni, selain pertanian tumbuh pula kerajinan-kerajinan yang erat hubungannya dengan pertanian seperti pandai besi dan pertukangan. Sistem pembagian kerja telah meluas dan pasar menjadi lebih luas.

Masa Kerajinan, Industri, dan Perniagaan

Pada taraf ini telah tumbuh kota-kota sebagai pusat industri dan perniagaan. Pertukaran antarkota dan desa-desa telab berkembang. Antara produsen dan konsumen tidak ada hubungan langsung tetapi melalui perantara, yaitu para saudagar/pedagang. Kemajuan yang pesat di bidang teknologi, perhubungan, dan lalu lintas perdagangan yang semakin meluas telah membuat perdagangan menjadi bersifat nasional dan internasional.
Sumber Pustaka: Erlangga
Loading...