5 Tahapan Yaumul Hisab Dan Dalilnya

5 Tahapan Yaumul Hisab


Berikut ini adalah tahapan-tahapan Yaumul Hisab

Tahap bersoal jawab


Rasulullah bersabda, “Pada han kiamat seseorang tidak akan luput dan 4 pertanyaan: tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakannya; tentang ilmunya, apa yang dilakuktinnya dengan ilmu itu; tentang hartanya, darimana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya; tentang tubuh (tenaga atau kekuatan tubuhnya), untuk apa dzakainya.” (H.R. At-Tirmizi) Sedangkan ayat A1-Qur’an yang menjelaskan tentang tahap bersoal jawab mi terdapat dalam Surah A1-Hijr, 15: 92 — 93 (Coba kamu cari dan pelajari).

Tahap membaca kitab catatan amal


Sikap dan perilaku setiap manusia ketika di dunia senantiasa dicatat dengan cermat dan teliti oleh dua malaikat yaitu Raqib dan Atid (Q.S. Al-lnfitar, 82: 9 — 14). Di Padang Mahsyar nanti setiap manusia akan menerima buku catatan amal yang telah ditulis oleh kedua malaikat tersebut, kemudian membacanya (walaupun ketika di dunia ia buta huruf, dengan izin Allah langsung dapat membaca) di hadapan Allah, disaksikan oleh manusia, malaikat, nabi, dan rasul. (Lihat Q.S. All nsyiqaq, 84: 7 — 12 dan Q.S. Al Kahfi, 18: 49!)

Tahap mendengarkan rekaman amal manusia


Allah SWT berfirman, “Inilah buku (catatan) kami yang menuturkan perbuatanmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. “(Q.S. Al Jaiyah, 45: 29) Yang dimaksud dengan “buku (catatan) yang menuturkan” adalah kitab yang mungkin berupa lembaran-lembaran pita tape recorder atau piringan hitam seperti yang ada di alam dunia dewasa mi.

Tahap melihat gambar atau foto-foto perbuatan manusia ketika di dunia


Allah SWT berfirman, “Pada han itu manusia keluar dan kuburnya dalam keadaan yang bermaca rn-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S. Az Zalzalah, 99: 6 — 8)

Tahap timbangan amal (mzän)


Mizan ialah timbangan untuk menimbang amal perbuatan seluruh umat manusia di alam dunia. Setiap orang mempunyai mlzãn sendiri-sendiri yang tampak jelas di hadapannya. Umat manusia secara serempak dapat melihat timbangan amal masing-masing. Apabila timbangan amal lebih berat kepada kebaikan, ia akan masuk surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Akan tetapi, apabila timbangan amalnya lebih berat kepada kejahatan tentu ia akan dimasikkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. (Lihat Q.S. Al Qari’ah, 101: 6— 11 dan Q.S. Al-Anbiya, 21: 47!).
Sumber Pustaka: Erlangga