Asas Kedaulatan Rakyat Yang Di Atur Dalam UUD

Asas Kedaulatan RakyatAsas kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya diatur dalam UUD dan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan rakyat menganggap bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terdapat di tangan rakyat. Asas inilah yang menjadi dasar negara demokratis.

Sistem negara yang meriganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.


 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.
 2. Anggota majelis itu diangkat dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu lewat suatu pemilihan umum.
 3. Kedaulatan atau kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan UUD.
 4. Susunan keanggotaan badan atau majelis ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan tujuan negara yang pada hakikatnya merupakan keinginan rakyat, maka penyelenggaraan negara harus dijalankan oleh rakyat sendiri. Pemerintah negara harus diselenggarakan dan, oleh, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan negara oleh rakyat disebut sistem pemerintahan demokrasi. Kedaulatan rakyat di negara kita berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

 • Pancasila sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Di dalam sila keempat terdapat dua asas yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah untuk mufakat.
  (1) Asas kerakyatan.
  Asas kerakyatan yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, merasa din satu (manunggal) dengan hasil dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
  (2) Asas musyawarah untuk mufakat.
  Asas musyawarah untuk mufakat yaitu asas memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat dengan menampung aspirasi dan kehendak itu. Karena atau keinginan yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan sehingga perlu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai kebulatan pendapat. Proses untuk memadukan pendapat itu merupakan wujud partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
 • UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2). “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut ditentukan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
 • Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi” .. .maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."
Sumber Pustaka: Aneka Ilmu