Tujuan Pembangunan Nasional Dan Asas Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan Nasional Dan Asas Pembangunan NasionalPembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata material dan sipritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.Asas Pembangunan Nasional


Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Asas-asa tersebut adalah sebagai berikut
  1. Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Asas manfaat
  3. Asas demokrasi Pancasila
  4. Asas adil dan merata
  5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
  6. Asas hukum
  7. Asas kemandirian
  8. Asas kejuangan
  9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi
Sumber Pustaka: PT. Pabelan