Loading...

Menilai Berbagai Landasan Terhadap Keikhlasan Dan Kejujuran

Loading...

Menilai Berbagai Landasan Terhadap Keikhlasan Dan KejujuranNiat yang ikhlas dan jujur mempunyai ciri-ciri berikut ini.

Kita membantu orang lain tanpa mengharapkan balas jasa (pamrih)


Maksudnya, dalam setiap memberikan pertolongan benar-benar dilakukan dengan penuh keikhlasai dan dengan fiat yang murni. Artinya tidak mengharapkan balasan sama sekali dan orang yang ditolongnya, diapasrahkan semuanya itu kepada yang Maha kuasa.Kita membantu tanpa pandang bulu


Dalam arti dia mau rnenolong siapa pun yang betul-betul memerlukan pertolongan, tanpa memandang latar belakang orang yang akan ditolongnya. Dalam memberikan bantuan tidakmernandang agama, ras, suku, bahasa daerah ataupun kebudayaan. Pokoknya, semua orang yang memerlukan pertolongan, harus ditolong sebatas kemampuan kita.

Kita rnernbeikan pertolongan tanpa pandang situasi dan kondisi


Artinya, bahwa dalam memberikan pertolongan itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang bersangkutan, misalnya dia hanya mau menolong kalau sedang. istirahat. Dengan kata lain, dia maumenolong tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dalam dirinya. Dia akan menolong dalam situasi dan kondisi apapun sepanjang batas kemampuannya.

Kita menolong dengan tidak mengharapkan pujian


Dalam memberikan pertolongan bukan untuk dipuji orang lain atau untuk disanjung namanya oleh orang lain, melainkan menolong itu betul-b├ętul dilaksanakan untuk kepentingan orang yang ditolongnya.
Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama
Loading...